ტელ: (+995 32) 2 905-105


პერსონალური მონაცემები


პროდუქტის მონაცემებივადასტურებ წინამდებარე ანგარიშ-ფაქტურაში მოცემულ ჩემს პირად მონაცემებს, ასევე, თანახმა ვარ რომ სს „ კრედო ბანკმა“ დაამუშაოს ჩემი პერსონალური მონაცემები, ჩემს მიერ ან ჩემი თავდებობით მოქმედ ან წარსულში აღებულ სესხებთან დაკავშირებული ყველანაირი ინფორმაცია შეამოწმოს ნებისმიერ მონაცემთა ბაზებში (მათ შორის სს „კრედიტინფოში“), სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მონაცემთა ელექტრონული ბაზიდან მიიღოს, ორგანიზაციისთვის აუცილებელი, ჩემი პერსონალური მონაცემები. ასევე, თანახმა ვარ აღნიშნული ასაღები სესხის ან/და აღებული სესხის შესახებ ინფორმაცია მიაწოდოთ ოჯახის წევრებს, წინამდებარე გარიგებ/ებ/ის გაფორმებისთვის გამსესხებლის მიერ სწორი ფინანსური ანალიზის შესახებ საბოლოო გადაწყვეტილების მიღების ან/და მხარეთა შორის გაფორმებული ხელშეკრულებ/ებ/ის პირობების შეუსრულებლობით ან არაჯეროვანი შესრულების შედეგების აღმოფხვრის ან/და წინამდებარე გარიგების ან/და მასთან დაკავშირებული სხვა ხელშეკრულებების პირობების შესრულებაზე მონიტორინგის მიზნით. ამასთან, გთხოვთ დამიფინანსოთ ქვემოთ მოცემული საქონლის განვადებით შეძენა ანგარიშ-ფაქტურაში აღნიშნული მთლიანი თანხის ფარგლებში.